Amhi Bi-Ghadalo Tumhi Bi Ghada (Marathi)


Amhi Bi-Ghadalo Tumhi Bi Ghada (Marathi)

आम्ही बि-घडलो तुम्ही बिघडांना

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आम्ही बि-घडलो तुम्ही बिघडांना ||ध्रु||

सद्गुरुच्या संगे शिष्य बिघडला
शिष्य बिघडला सद्गुरुची झाला ||१||

परिसाच्या संगे लोह बिघडले
लोह बिघडले सुवर्णची झाले ||२||

सागराच्या संगे नदी बिघडली
नदी बिघडली सागरची झाली ||३||

संघाचिया संगे आम्ही बिघडलो
आम्ही बिघडलो संघरूप झालो ||४||
Amhi Bi-Ghadalo Tumhi Bi Ghada (Marathi)
Amhi Bi-Ghadalo Tumhi Bi Ghada (Marathi)

Post a Comment

0 Comments