Ae Maati Mor Sarag Ae Maati re Mora Chandana(Oriya)


Ae Maati Mor Sarag Ae Maati re Mora Chandana(Oriya)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ē MĀṬI MŌRA SARAGA Ē MĀṬI MŌRA CANDANA
LŌḌĀ NĀHIM̐ MŌRA KŌṬI DĒBA PŪJĀ
Ē'I MĀṬI MŌ BHAGABĀNA 2
Ē MĀṬI MŌRA SARAGA Ē MĀṬI MŌRA CANDANA
BHULIBI NĀHIM̐ MUM̐ MĀṬI RA MAMATĀ
KARUCHI ŚAPATHA CHU'IN ĀJI GĪTĀ 2
Ē MĀṬI RA DHŪḶI DĒHĒ BŌḶI HŌ'I
HĒ'U MŌHARA MARAṆA HĒ'U MŌHARA MARAṆA
Ē MĀṬI MŌRA SARAGA Ē MĀṬI MŌRA CANDANA
Ē MĀṬI ŚUṆĀ'Ē GHARA MŌRA BĀṆĪ
Ē MĀṬI RĒ BAHĒ PUNẎĀ RA TA ṬI NĪ
Ē MĀṬIRĒ ĀHA BHĀRĪ RAHI ACHI 2
SATẎA SNĒHA KṢAMĀ GUṆA
SATẎA SNĒHA KṢAMĀ GUṆA
Ē MĀṬI MŌRA SARAGA Ē MĀṬI MŌRA CANDANA
Ē MĀṬI MŌRA SARAGA Ē MĀṬI MŌRA CANDANA
LŌḌĀ NĀHIM̐ MŌRA KŌṬI DĒBA PŪJĀAe Maati Mor Sarag Ae Maati re Mora Chandana(Oriya)


Post a Comment

0 Comments